داستان‌های نگفته

Monday, May 7, 2007

 یکی از هزار


خورشید به قلب آسمان رسیده‌بود که مردی با قنطوره‌* و کْلغی* حبری‌رنگ از بازار می‌گذشت. آرام و متین گام برمی‌داشت و زمین را زیر پایش نوازش می‌کرد. به میانه‌ی بازار که رسید بانگی برآمد که «برقص». ایستاد و گوش سپرد، بانگ دوباره برآمد که «برقص». مرد دست‌هایش را باز کرد. به آسمان نگاه کرد و چون گردش افلاک به دور خود چرخید. نوا بلندتر می‌شد که «برقص» و مرد می‌رقصید. آسمان را در دست‌های بازش جا می‌داد و چرخ می‌زد. سیمایش هر لحظه برافروخته‌تر می‌شد و چشم‌هایش از اشک بازنمی‌ماند. گویی آن موسیقی، آن آهنگ، آن ضرب، حقیقت هستی بود که بر قامت او دوخته می‌شد. گویی قصه‌ی او بود از اول تا به انجام که درون ساز پنهان بود و بر او می‌خواندند. مرد را چون عشقی فراگرفته‌باشد از حقیقت ِ آهنگ، توان ایستادن نداشت. می‌چرخید و اشک می‌ریخت و پی ِ نوا می‌گشت. پی ِ مطرب. پی ِ همان که او را چنان شیفته، مجذوب ساخته‌بود در نانوشته‌ی جمله جهان. در حقیقت مکتوم ِ‌میانه‌ی ضرب‌ها؛ میانه‌ی اصوات؛ میانه‌ی چرخ‌ها. نه مطرب را توان ِ ایستادن بود نه رقاص. گودی بود منزل ِ آخر ِ‌عالم. همان‌جا که تمام می‌شود. همان نقطه. همان عظمت. همان‌جا که شروع شد و پایان نیز در بطن اوست. همان که زاد زمان را که بزاید آدم را؛ که در آن غوطه‌ور شود و گم کند اسم ِ ناگفته‌ی نادیده را.

او بود و آدم بود و رقص بود. او بود و آسمان بود و مطرب بود. او بود و گودی بود که نقطه‌ی ثقل جهان بود. نه گود قصد دل‌کندن داشت از رقاص، نه آسمان دست‌ها را پس می‌داد؛ نه ساز. عجیب شوری بود از جنس آسمان هفتم. مرد را از اول و آخر خبر نبود و ساز ندانسته می‌نواخت آن نوا را. همه‌اش رازی بود که هر دو را مبهوت کرده بود و مردم را مدهوش. همه‌اش قصه‌های پنهانی آهنگ بود که دست‌ها را می‌نواخت. و یکی از هزار دانست که خالق ِ آن شور، معشوقی بود که عاشق را به ضرب عشق می‌رقصاند؛ ایستاده آن اطراف، به تماشای گود و ساز و آسمان و دست‌ها.
آن یکی، همان مطرب صلاح‌الدین زرکوب بود و آن دیگری که فلک بندگی‌اش می‌کرد در آن حال مولانا جلال‌الدین محمد بلخی.


------


قنطوره: نوعی لباس که دامنش کوتاه است و بند بسیار دارد.
کلغ: عمامه

Dec 10, 2006 |
Jan 8, 2007 |
Feb 13, 2007 |
Feb 16, 2007 |
Apr 29, 2007 |
May 7, 2007 |
May 8, 2007 |
May 19, 2007 |
May 26, 2007 |
Jun 8, 2007 |
Jun 9, 2007 |
Jun 10, 2007 |
Jun 19, 2007 |
Jul 1, 2007 |
Jul 29, 2007 |
Aug 5, 2007 |
Sep 22, 2007 |
Nov 17, 2007 |
Nov 26, 2007 |
Nov 27, 2007 |
Dec 19, 2007 |
Jan 13, 2008 |
Jan 16, 2008 |
Jan 30, 2008 |
Feb 9, 2008 |
Mar 2, 2008 |
Apr 4, 2008 |
Apr 26, 2008 |
May 26, 2008 |
May 30, 2008 |
Jun 1, 2008 |
Jul 2, 2008 |
Jul 9, 2008 |
Jul 14, 2008 |
Sep 6, 2008 |
Oct 3, 2008 |
Dec 2, 2008 |
Jan 5, 2009 |
Jan 18, 2009 |
Jan 28, 2009 |
Feb 3, 2009 |
Mar 9, 2009 |
Apr 11, 2009 |
Aug 25, 2009 |
Nov 22, 2009 |
Mar 3, 2010 |
Aug 11, 2010 |