داستان‌های نگفته

Tuesday, August 25, 2009

 انحناهای عاشقانه 3


آقای رییس

می‌دانم از دست من عصبانی هستید و به خاطر رفتار وقیحانه‌ام هرگز من را نخواهید بخشید ولی مایلم به عرض برسانم که بنده به شدت پشیمان و شرمنده هستم از این‌که شب گذشته در مهمانی باغ در حالت مستی شما را با کس دیگری اشتباه گرفتم و از انحناهای عاشقانه‌ی بدن‌تان در گوش‌تان نجوا کردم. اگر لطف بفرمایید این حقیر را ببخشید و این‌جانب را امشب از حضور در منزل‌تان معاف بدارید منتهای لطف را نموده‌اید.

کارمند جزء شما: جیمز








Dec 10, 2006 |
Jan 8, 2007 |
Feb 13, 2007 |
Feb 16, 2007 |
Apr 29, 2007 |
May 7, 2007 |
May 8, 2007 |
May 19, 2007 |
May 26, 2007 |
Jun 8, 2007 |
Jun 9, 2007 |
Jun 10, 2007 |
Jun 19, 2007 |
Jul 1, 2007 |
Jul 29, 2007 |
Aug 5, 2007 |
Sep 22, 2007 |
Nov 17, 2007 |
Nov 26, 2007 |
Nov 27, 2007 |
Dec 19, 2007 |
Jan 13, 2008 |
Jan 16, 2008 |
Jan 30, 2008 |
Feb 9, 2008 |
Mar 2, 2008 |
Apr 4, 2008 |
Apr 26, 2008 |
May 26, 2008 |
May 30, 2008 |
Jun 1, 2008 |
Jul 2, 2008 |
Jul 9, 2008 |
Jul 14, 2008 |
Sep 6, 2008 |
Oct 3, 2008 |
Dec 2, 2008 |
Jan 5, 2009 |
Jan 18, 2009 |
Jan 28, 2009 |
Feb 3, 2009 |
Mar 9, 2009 |
Apr 11, 2009 |
Aug 25, 2009 |
Nov 22, 2009 |
Mar 3, 2010 |
Aug 11, 2010 |