داستان‌های نگفته

Saturday, November 17, 2007

 نقطه سفيد؛ بستري سياهآخرین ریتم آهنگ که شروع شد به نواختن، «سینامو» پایِ راستش را توی هوا بالا برد و روی پای دیگر آرام چرخید. نور سالن روی لباس سفیدش می‌درخشید و حریرهای بلندش توی هوا می‌رقصید. دستهایش را بالا برد و پایش را خم کرد تا تکیه دهد به پای دیگرش. عرض سِن را پیمود و دوباره برگشت؛ این‌کار را سه بار تکرار کرد و همراهش دست‌ها و پاها را با ظرافت و نرمی ِ‌تمام تکان می‌داد.لحظه‌ی آخر چرخی زد و دست‌هایش را باز کرد. پای چپش را بلند کرد و درست رو به تماشاچیان خم شد.صدای تشویق دست‌ها که تمام شد. چشم‌های سینامو هنوز بسته بود. تلویزیون را خاموش کرد و به درخت‌های پشتِ پنجره نگاه می‌کرد.
Dec 10, 2006 |
Jan 8, 2007 |
Feb 13, 2007 |
Feb 16, 2007 |
Apr 29, 2007 |
May 7, 2007 |
May 8, 2007 |
May 19, 2007 |
May 26, 2007 |
Jun 8, 2007 |
Jun 9, 2007 |
Jun 10, 2007 |
Jun 19, 2007 |
Jul 1, 2007 |
Jul 29, 2007 |
Aug 5, 2007 |
Sep 22, 2007 |
Nov 17, 2007 |
Nov 26, 2007 |
Nov 27, 2007 |
Dec 19, 2007 |
Jan 13, 2008 |
Jan 16, 2008 |
Jan 30, 2008 |
Feb 9, 2008 |
Mar 2, 2008 |
Apr 4, 2008 |
Apr 26, 2008 |
May 26, 2008 |
May 30, 2008 |
Jun 1, 2008 |
Jul 2, 2008 |
Jul 9, 2008 |
Jul 14, 2008 |
Sep 6, 2008 |
Oct 3, 2008 |
Dec 2, 2008 |
Jan 5, 2009 |
Jan 18, 2009 |
Jan 28, 2009 |
Feb 3, 2009 |
Mar 9, 2009 |
Apr 11, 2009 |
Aug 25, 2009 |
Nov 22, 2009 |
Mar 3, 2010 |
Aug 11, 2010 |