داستان‌های نگفته

Sunday, July 1, 2007

 مشتی از آسمان


برگمان نشسته لبِ پنجره‌ی نارنجی و پاهایش را تاب می‌دهد در باد. چوب دستش را گذاشته روی پایش و خیره شده به آن بالا به ابرها. می‌روم و توی لنگه‌ی دیگر پنجره جا می‌گیرم و سرم را می‌کنم بیرون تا برگمان را از بیرون ببینم. نگاهش می‌کنم که در آن پس زمینه‌ی آبی چه ابهتِ سیاهی‌ست.
-برگمان! دوست داشتن همون عادت کردنه؟
برگمان هنوز هم زل زده به ابرها. تصویر ابرها توی چشمهایش آرام جابه‌جا می‌شود.
-می‌دونی موضوع چیه برگمان؟ آدم نمی‌تونه تفاوت بذاره که یه چیزیو واقعن دوست داره یا بهش عادت کرده.
برگمان چشمش را تنگ می‌کند و می‌گوید:
-اتفاق میفته!
سرم را می‌چرخانم به طرفش و می‌پرسم چی؟
-دوست داشتن! بدون یاددادن و یادگرفتن. بدون فریبِ فراموش کردن، نه امکانی برای مهار. اتفاق میفته.
تکیه می‌زنم به چارچوب پنجره و می‌چرخم به سمت برگمان
-ولی این جواب من نیست! عادت رو می‌شه ترک کرد. دوست داشتن رو نه. می‌خوام بدونم این دوست داشتنی که اتفاق میفته...
برگمان چوب دستش را بلند می‌کند:«نگاه کن»، امتداد چوبش را نگاه می‌کنم و به آسمان و آن ابر سر چوب‌دستش خیره می‌شوم. «یه مشت بردار»
نگاهش می‌کنم :« هوم؟»، تکرار می‌کند «یه مشت بردار». دستم را دراز می‌کنم و یک مشت ابر می‌چینم.
-باز کن! می‌بینی؟ هیچی نیست. زندگی ِ ابر، آسمونه. بدون آسمون، ابری نیست. بدون کسی اگر نبودی اون زندگیته.
دستم را باز و بسته می‌کنم تا باورم بشود زندگی ابری را. دختر همسایه [همانی که درست روبروی اتاق من است و تنها اتاق همسایه‌ی آن حوالیست] پرده را کنار می‌زند. با دامن قرمز و بلوز سفید می‌نشیند دم آینه و موهایش را شانه می‌کند. برگمان آسمان را رها می‌کند و نگاهش به سمت دختر می‌چرخد. چشم‌هایش را گشاد می‌کند و خم می‌شود به سمت جلو. دست‌هایم را که تکیه داده‌ام به چارچوب پنجره برمی‌دارم و عقب می‌آیم. برگمان نگاهی می‌اندازد به دامن آفریقاییش و دوباره نگاهش را برمی‌گرداند به اتاقِ روبرو. از پنجره دور می‌شوم و برمی‌گردم به سمت برگمان: « برگمان» جوابی نمی‌آید.«برگمان!!».
برگمان به خودش می‌آید:«اتفاق افتاده» به سمتش می‌روم «چـــــــی؟ پریسا؟ » برگمان چشم می‌دوزد در چشمانم: «آن دامن‌های قرمز چندند؟»
Dec 10, 2006 |
Jan 8, 2007 |
Feb 13, 2007 |
Feb 16, 2007 |
Apr 29, 2007 |
May 7, 2007 |
May 8, 2007 |
May 19, 2007 |
May 26, 2007 |
Jun 8, 2007 |
Jun 9, 2007 |
Jun 10, 2007 |
Jun 19, 2007 |
Jul 1, 2007 |
Jul 29, 2007 |
Aug 5, 2007 |
Sep 22, 2007 |
Nov 17, 2007 |
Nov 26, 2007 |
Nov 27, 2007 |
Dec 19, 2007 |
Jan 13, 2008 |
Jan 16, 2008 |
Jan 30, 2008 |
Feb 9, 2008 |
Mar 2, 2008 |
Apr 4, 2008 |
Apr 26, 2008 |
May 26, 2008 |
May 30, 2008 |
Jun 1, 2008 |
Jul 2, 2008 |
Jul 9, 2008 |
Jul 14, 2008 |
Sep 6, 2008 |
Oct 3, 2008 |
Dec 2, 2008 |
Jan 5, 2009 |
Jan 18, 2009 |
Jan 28, 2009 |
Feb 3, 2009 |
Mar 9, 2009 |
Apr 11, 2009 |
Aug 25, 2009 |
Nov 22, 2009 |
Mar 3, 2010 |
Aug 11, 2010 |