داستان‌های نگفته

Tuesday, June 19, 2007

 سولای نازنینم ...


دست ِ‌راستش افتاده‌بود بیرون، بی‌خیال و آزاد. لمیده بر پهلوی راست روی تخت ِ زیر پنجره خوابیده‌بود؛ باد ِ سر ِ صبح، پرده را تا انتهای ِتخت بالا‌می‌برد وصدایِ پرنده‌ها اتاق را پرکرده‌بود. عادت‌نداشت تا این‌موقع ِروز بخوابد. صبح‌های زود می‌زد بیرون تا هوای‌ِتازه توی نفس‌هایش جان‌بیابد، امروز ولی چنان آرام بود که هیچ‌کس خیال نمی‌کرد صبح بیرون‌زدن، لطفی داشته‌باشد. یک‌قدم آن ورتر از دستش، میزی بود با کتابی و چراغی و لیوانی که چند بار در طول ِ شب پروخالی شده‌بود. چند قطره قهوه هم ریخته‌بود روی‌میز درست همان‌جایی که تله‌ای از خاکستر ِ سیگار به‌چشم‌می‌خورد. تراشه‌های مداد و بسته‌ی خالی ِ قرص، و کاغذی با خط ِ کج و کوله و لکه‌هایی که رویش افتاده‌بود و با هر تکان ِ پرده گوشه‌اش می‌لرزید. درست نزدیک ِ آن ها سه‌پایه‌ی نقاشی بود و تابلوی‌ِ نیمه کاره‌ای رویش، که سه تا خط ِ قرمز ِ بی‌محابا، کل نقاشی را طی‌کرده‌بود، قلم موی غرق در رنگ قرمز افتاده‌بود روی قالی ِزیر ِ‌پا؛ نزدیک ِ کاغذهای مچاله‌شده‌ای که روی زمین پخش‌و‌پلا بودند.
پرده که مثل چند بار ِ پیش رسید تا وسط‌های اتاق، صدای ِ ظریفی راهرو را پر کرد «نیلا» و بار ِ بعدی «نیـــلـــا»، صدا نزدیک‌تر و کشش ِ کلمات بیشتر می‌شد. پشت ِ در که رسید، دوباره صدا کرد «نیلا» دو تقه‌ی کوتاه به در زد و در را نه‌چندان‌آرام بازکرد، سه قدم جلوآمد تا تخت در تیررسش باشد، با دیدن‌ ِ تخت جیغی‌کشید و با چشم‌های حیرت‌زده چند قدم به‌عقب رفت تا از آن چشم‌های‌ ِ‌باز و قلم‌موی غرق در خون فاصله‌بگیرد.
Dec 10, 2006 |
Jan 8, 2007 |
Feb 13, 2007 |
Feb 16, 2007 |
Apr 29, 2007 |
May 7, 2007 |
May 8, 2007 |
May 19, 2007 |
May 26, 2007 |
Jun 8, 2007 |
Jun 9, 2007 |
Jun 10, 2007 |
Jun 19, 2007 |
Jul 1, 2007 |
Jul 29, 2007 |
Aug 5, 2007 |
Sep 22, 2007 |
Nov 17, 2007 |
Nov 26, 2007 |
Nov 27, 2007 |
Dec 19, 2007 |
Jan 13, 2008 |
Jan 16, 2008 |
Jan 30, 2008 |
Feb 9, 2008 |
Mar 2, 2008 |
Apr 4, 2008 |
Apr 26, 2008 |
May 26, 2008 |
May 30, 2008 |
Jun 1, 2008 |
Jul 2, 2008 |
Jul 9, 2008 |
Jul 14, 2008 |
Sep 6, 2008 |
Oct 3, 2008 |
Dec 2, 2008 |
Jan 5, 2009 |
Jan 18, 2009 |
Jan 28, 2009 |
Feb 3, 2009 |
Mar 9, 2009 |
Apr 11, 2009 |
Aug 25, 2009 |
Nov 22, 2009 |
Mar 3, 2010 |
Aug 11, 2010 |